Dotácie

Štátna dotácia fotovoltaika

 

Výška podpory

 

Výška príspevku sa vypočíta z príslušnej sadzby a výkonu zariadenia.
Druh nehnuteľnosti / zariadenie Sadzby a maximálne hodnoty príspevku pri uplatnení uprednostnenia
v zmysle článku E. odsek 5., Všeobecných podmienok
fotovoltický panel v rodinnom dome  
sadzba €/kW max. príspevok
500 €/kW 1 500 

Ako postupovať, aby ste poukážku mohli využiť,

 

ZOZNÁMTE SA S PODMIENKAMI PODPORY A OSLOVTE ZHOTOVITEĽOV
  1. Uistite sa, či môže byť vaša domácnosť v rodinnom dome, prípadne v bytovom dome oprávneným užívateľom podporovaných malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Informácie nájdete vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a v osobitných podmienkach, ktoré sú zverejnené k jednotlivým kolám podpory.Základnou podmienkou, ktorú musí domácnosť splniť, je preukázanie, že vlastní alebo spoluvlastní rodinný dom, rozostavaný rodinný dom alebo je spoluvlastníkom bytového domu. Rozhodujúce je, či je stavba v čase podania žiadosti o vydanie poukážky zapísaná na liste vlastníctva. Či je vaša domácnosť oprávnená a pripravená na podanie žiadosti o poukážku, môžete konzultovať aj priamo s oprávnenými zhotoviteľmi.
  2. UZATVORTE ZMLUVU SO ZHOTOVITEĽOM
    V spolupráci s vybraným zhotoviteľom si ešte raz overte, či spĺňate všetky požiadavky na oprávnenosť domácnosti a nevyhnutné kritériá na vydanie poukážky. Pri stanovovaní termínu realizácie nezabudnite na to, že o preplatenie poukážky je možné požiadať najneskôr do 3 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke. Uzatvorte zmluvu so zhotoviteľom písomnou formou, predtým sa však informujte, aké ustanovenia odporúča do zmluvy zahrnúť SIEA. Odporúčané podmienky zmluvy o inštalácii SIEA zverejňuje na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk v časti Odporúčania pre domácnosti.
  3. Pre získanie štátnej dotácie využite kontaktný formulár. Naše skúsenosti z I.kola dotačného programu využijeme, aby ste boli úspešný pri získaní podpory.

Dotácie pre výrobné podniky, priemysel

Európsky Operačný program Kvalita životného prostredia obsahuje Výzvu zameranú na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných   zdrojov energie v podnikoch (OPKZP-PO4-SC421-2019-59).
 
Túto výzvu môžu využiť firmy podnikajúce v ekonomickej činnosti  Priemyselná výroba – ide o akúkoľvek výrobu, nesmú to byť čisto služby.
Môžete tak požiadať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku až do výšky 60% investície do FVE.
Výška príspevku je od 20 tis.€ po max. 200 tis.€.
O príspevok môžu požiadať žiadatelia s miestom realizácie z celého Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja.
Inštalovaný výkon lokálnych zdrojov pre r. 2020 je limitovaný na 31 MW.
13 MW bude možné pripojiť na západnom Slovensku, z 10 MW na strednom Slovensku je už k dispozíci iba 475kW a 8 MW na východnom Slovensku.

Pre blizšie informácie nás kontaktujte prostredníctvom formuláru alebo telefonicky na čísle +421 (0)905 253 647.